طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

  اولین  گام برای دستیابی به یک طراحی فضای سبز باغ آرایی و محوطه سازی زیبا؛ اجرای طرحی اصولی، کارآمد و منطبق با اصول فنی طراحی فضای سبز است. کارشناسان متخصص ما دارای علم و هنر معماری و باغبانی هستند. همچنین این کارشناسان، با شناخت تولید گونه های گیاهی و انتخاب المان های مناسب تر