لیستی از امن ترین خطوط هوایی جهان در سال 2022

لیستی از امن ترین خطوط هوایی جهان در سال 2022

حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از ایمن ترین روش های سفر در سرار جهان شناخته می شود. به دلیل وجود مقررات و استانداردهای دقیق و خاص که در صنعت هواپیمایی حاکم است، طی 30 سال اخیر سوانح هواپیمایی بسیار کاهش پیدا کرده و روند نزولی داشته اند. درادامه تعدادی از خطوط هوایی امن جهان را معرفی