یلدای ۱۴۰۰در کنار کودکان کار و خیابان

یلدای ۱۴۰۰در کنار کودکان کار و خیابان

عکس تزئینی است سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ،طولانی ترین شب سال را همراه کودکان کار و خیابان خواهد بود. به گزارش ایسنا، علیرضا ساعی ، مدیر روابط عمومی و بین الملل گفت: در این ویژه برنامه سازمان رفاه  میزبان بیش از ۲۰۰ کودک تحت پوشش مراکز پرتو خواهد بود. وی با