دنبال فرمول خوش‌شانسی هستید؟ جای درستی آمده‌اید…

دنبال فرمول خوش‌شانسی هستید؟ جای درستی آمده‌اید…

همه ما دوست داریم که در زندگی شانس داشته باشیم و کدام ما هست که دوست دارد شانس نداشته باشد؟ اما شانس چیست؟ آیا چیزی است که مثل یک اسکناس و سکه‌ای که داخل پیاده‌رو افتاده، آن را پیدا می‌کنیم و خوشحال می‌شویم؟ یا این‌که…؟   حقیقت امر شانس اهمیت زیادی در زندگی فردی و