تصاویر جدید از کاوش‌های «شهر سوخته»

تصاویر جدید از کاوش‌های «شهر سوخته»

کاوش‌های «شهر سوخته» ادامه دارد. این نوزدهمین فصل از کاوش‌ها در دولت‌شهر پنج‌هزارساله است. باستان‌شناسان تا کنون موفق شده‌اند به اطلاعاتی از دوره‌های نخست استقرار در این شهر باستانی پیشرفته دست پیدا کنند. به گزارش ایسنا، پایگاه میراث جهانی شهر سوخته در جریان کاوش‌های فصل نوزدهم تصاویری را در صفحه رسمی این پایگاه به اشتراک