چطور خوش شانس بشم

چطور خوش شانس بشم

  انسان در طول زندگی و عمر خود اتفاقات زیادی را تجربه می کند این اتفاقات ممکن است بسیار خوشایند باشد یا بالعکس غم انگیز و دلخراش باشند اما در بازه ای از زندگی، فرد ممکن است برای مدتی یا به طور متوالی اتفاقات ناگوار را تجربه کند در چنین شرایط پیش آمده ای ممکن