پلاتینر؛ فیزیوتراپی بزرگ در کمربندی کوچک

پلاتینر؛ فیزیوتراپی بزرگ در کمربندی کوچک

آنچه که به عنوان کمر درد از آن یاد می‌کنیم ماحصل بسیاری از اتفاقات مانند استفاده بیش از حد از کمر ، جراحت و آرتریت است. رویارویی با کمر درد در هر سنی پیش می‌آید، ولی در دوران میانسالی و پیری به دلیل تحلیل رفتن مفاصل و مهره‌ها نمود بیشتری دارد. در این مرحله علت