برد صادرکنندگان LNG آمریکا از بحران انرژی اروپا

برد صادرکنندگان LNG آمریکا از بحران انرژی اروپا

با ادامه رکوردشکنی قیمت گاز در اروپا که با کمبود شدید عرضه روبروست، صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا در موقعیت خوبی برای بهره بردن از این بحران و افزایش صادراتشان قرار دارند. به گزارش ایسنا، کمبود شدید گازطبیعی، کاهش تولید نیروی بادی، اختلال در فعالیت نیروگاههای هسته ای و موج هوای سرد، اروپا را